Saturday, September 18, 2021
Home เกี่ยวกับสมาคม สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคม

-

สารจากนายก สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553  โดยเป็นความร่วมมือของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นสมาคมทางวิชาการ ไม่เกี่ยวกับการค้าและการเมือง
  2. เพื่อพัฒนาการศึกษา ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา รวมทั้งส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
  3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. เพื่อส่งเสริมให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีแก่ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิต
  5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก และผู้ที่สนใจทางนาโนเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับ สังคมและประชาชนในประเทศให้มีความพร้อม ในการรับข้อมูลข่าวสารของนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นการร่วมกันพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ผมทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อันได้แก่ การจัดประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์ และการจัดทำโครงการ “ฉลากนาโน (NanoQ)” ให้สามารถดำเนินการได้ประสบผลสัมฤทธิ์ด้วยดีเสมอมา ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะทุ่มเททั้งกำลังกาย และกำลังใจในการผลักดันงานของสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ สมดังเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย