Saturday, September 18, 2021

NANO

ติดต่อสมาคม

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยNanotechnology Association of Thailand 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร : (02) 117 6598มีอถือ : (089) 183 7123โทรสาร : (02) 117 6701

เกี่ยวกับ Nano Thailand

หลักการและเหตุผล สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Nanotechnology Association of Thailand) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานและ ให้บริการแก้ปัญหา/พัฒนาอุตสาหกรรม อันจะช่วยก่อเกิดความเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการ นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น มีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Nano Thailand โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันการศึกษา...

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018)

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม...

สรุปขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนลงในแบบคำขอใช้ ฉลากนาโน ยื่นแบบคำขอ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารแก่สมาคมฯเมื่อผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการ ขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมกับวัสดุนาโนที่ใช้ในผลิตภัณ์ฑ์นั้น มายังหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชำระค่าธรรมเนียมค่าวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่สมาคมฯสมาคมฯ ส่งมอบตัวอย่างที่ได้มาไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายพันธมิตร 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการละ 3 ตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินาโนห้องปฏิบัติการส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบกลับมายังสมาคมฯในกรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ ทั้ง 2 แห่ง ทางสมาคมฯ...

โครงสร้างคณะกรรมการ

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) และที่ปรึกษาโครงการฯขึ้น โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ูและ/หรือผู้แทนจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ หน้าที่คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) กำกับ ดูแล ติดตาม และส่งเสริมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสร้างความถูกต้อง ความเชื่อมั่นของการใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำมาตรฐานฉลากนาโน (NanoQ) ตามความเหมาะสมรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการประชุม โครงสร้างคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน...

แนวคิดโครงการ

แนวคิดโครงการ ผลิตภัณฑ์ฉลากนาโน (NanoQ) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบว่า มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของอนุภาคนาโน (ขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร) และมีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นตามคำกล่าวของโฆษณาสินค้าจริง อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) และ คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับเครื่องหมายฉลากนาโน (NanoQ) ในเบื้องต้น ได้แก่– ผลิตภัณฑ์ สี และสารเคลือบผิว– ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ...

ความเป็นมาโครงการ

ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างทุ่มเทงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆได้มีการผลิตและใช้วัสดุนาโนในกระบวนการผลิต รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์นาโนทยอยออกสู่ตลาดผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีการกล่าวอ้างคุณสมบัติต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคโดยทั่วไป อาจจะต้องการความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ ต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานและให้บริการแก้ปัญหา/พัฒนาอุตสาหกรรม อันจะช่วยก่อเกิดความเชื่อมโยงของภาควิชาการและ ภาคอุตสาหกรรมในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น จึงได้จัดทำ โครงการฉลากนาโน (NanoQ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ฉลาก รับรองผลิตภัณฑ์นาโนสำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีส่วนประกอบเป็นวัสดุนาโน และมีคุณสมบัติตรงตามฉลากที่ได้แสดงไว้...

ฉลากนาโน (NanoQ)

คำจำกัดความ ฉลากนาโน (NanoQ) คือ ฉลากที่ให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีวัสดุนาโนเป็นส่วนผสม หรือเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant) เป็นต้น ลักษณะของฉลากนาโน (NanoQ) ตราสัญลักษณ์ นาโนคิว (NanoQ) ประกอบด้วย คำว่า Nano บนเครื่องหมาย หมายถึงนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การสังเคราะห์ การควบคุมองค์ประกอบ และโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์...

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญของสมาคมสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ดังนี้ใบสมัครสมาชิกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.pdfผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครสมาชิก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามด้านล่าง และส่ง อีเมล์กลับมาที่ member@nanoassociation.or.th หรือ แฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 02-564-6986• สมาชิกวิสามัญ แนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต/นักศึกษา• สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)นายทะเบียนส่งอีเมล์ตอบรับ เมื่อได้รับเอกสารการสมัครของท่านนายทะเบียนส่งอีเมล์แจ้งผล การพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมล์ member@nanoassociation.or.th หรือทางแฟกซ์ที่เบอร์ 02-564-6986นายทะเบียนตรวจสอบการโอนเงิน และแจ้งสถานะสมาชิกภาพผ่านทางอีเมล์ โดย...

TOP AUTHORS

Most Read