Saturday, September 18, 2021

NanoQ

สรุปขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

0
ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนลงในแบบคำขอใช้ ฉลากนาโน ยื่นแบบคำขอ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารแก่สมาคมฯเมื่อผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการ ขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมกับวัสดุนาโนที่ใช้ในผลิตภัณ์ฑ์นั้น มายังหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ชำระค่าธรรมเนียมค่าวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่สมาคมฯสมาคมฯ ส่งมอบตัวอย่างที่ได้มาไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายพันธมิตร 2...

โครงสร้างคณะกรรมการ

0
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) และที่ปรึกษาโครงการฯขึ้น โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ูและ/หรือผู้แทนจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ หน้าที่คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน...

แนวคิดโครงการ

0
แนวคิดโครงการ ผลิตภัณฑ์ฉลากนาโน (NanoQ) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบว่า มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของอนุภาคนาโน (ขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร) และมีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นตามคำกล่าวของโฆษณาสินค้าจริง อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) และ คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant)...